Disclaimer voor little-loft.nl

B&B Little Loft > Disclaimer voor little-loft.nl

Little Loft (Kamer van Koophandel:74285149), hierna te noemen Little Loft, verleent u hierbij toegang tot little-loft.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
Little Loft behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Little Loft spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden diensten en beschikbaarheid worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten en beschikbaarheid kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Little Loft.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website van Little Loft onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Ziet u fouten of onwaarheden neem dan contact met ons op via het contactformulier. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Little Loft nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende onze diensten liggen bij Little Loft en haar licentiegevers en bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Little Loft, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.